Nieruchomości

Znaczną część praktyki kancelarii obejmują zagadnienia związane z prawem nieruchomości. Adwokaci kancelarii zajmują się:

  • prowadzeniem postępowań o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, 
  • przygotowywaniem i zabezpieczeniem prawnym transakcji związanych z nabywaniem i zbywaniem nieruchomości gruntowych, lokalowych i rolnych, w tym m. in.: analizowaniem stanu prawnego nieruchomości, przygotowywaniem umów i doradztwem przy transakcjach,
  • przeprowadzeniem procedur dotyczących m.in.: wywłaszczenia, uwłaszczenia (akty własności ziemi), zasiedzenia, rozgraniczenia, dochodzenia odszkodowań z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości, rozliczeń z tytułu nakładów na nieruchomość, ustanawianiem drogi koniecznej i innych służebności (w szczególności kwestiami związanymi ze służebnościami przesyłu, w tym negocjacje z przedsiębiorstwami energetycznymi i zastępstwo procesowe),
  • zabezpieczeniem prawnym procesów inwestycyjnych, w tym prowadzeniem postępowań w zakresie ustalenia warunków zabudowy i uzyskania pozwolenia na budowę,
  • analizowaniem umów deweloperskich dla klientów indywidualnych (w szczególności wyjaśnieniem konsekwencji prawnych konkretnych postanowień umowy, proponowaniem rozwiązań umożliwiających zabezpieczenie interesów klientów, negocjowaniem w sytuacjach spornych),
  • bieżącą obsługą prawną podmiotów zajmujących się zarządzaniem nieruchomościami,
  • zastępstwem przed organami administracji publicznej i sądami w sprawach związanych z podwyższenie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego,
  • sprawami dotyczącymi „dekretu warszawskiego” i dekretu o reformie rolnej,
  • problematyką związaną ze współwłasnością, w tym: postępowaniami związanymi ze współwłasnością, rozliczeniami między współwłaścicielami, zniesieniem współwłasności.