Obsługa organizacji i instytucji

Kancelaria zajmuje się doradztwem na rzecz organizacji i instytucji, w tym: stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych, a także innych organizacji i instytucji (branżowych).

Obsługa wskazanych podmiotów obejmuje w szczególności:

  • przygotowywanie projektów dokumentów organizacyjnych (statuty, regulaminy),
  • obsługa prawna zgromadzeń założycielskich i dokonywanie rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym,
  • prowadzenie obsługi zgromadzeń zwyczajnych i nadzwyczajnych, przygotowywanie i konsultowanie projektów uchwał i sprawozdań,
  • doradztwo w sprawach bieżących, w tym konsultowanie zmian w zakresie dokumentów organizacyjnych, sporządzanie projektów umów,
  • obsługa prawna realizowanych projektów,
  • przygotowywanie i konsultowanie aktów prawnych (ustaw, rozporządzeń) i ich nowelizacji,
  • reprezentowanie podmiotów w sprawach cywilnych i administracyjnych, w tym w sprawach o roboty budowlane (wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie), w sprawach z zakresu zagospodarowania przestrzennego (wspólnoty mieszkaniowe, instytuty), w sprawach o udzielenie zezwolenia przed stosownymi organami (fundacje, stowarzyszenia).

W dziedzinie obsługi organizacji nasza wiedza prawnicza jest podbudowana własnymi doświadczeniami związanymi z zakładaniem stowarzyszenia, jego prowadzeniem i realizacją projektów z zakresu edukacji, kultury, pomocy prawnej, a także organizowaniem wydarzeń kulturalnych i koncertów oraz prowadzeniem działalności wydawniczej.