Sprawy o podział majątku

Na skutek różnych zdarzeń prawnych (np. zawarcie małżeństwa, dziedziczenie, zawarcie umowy spółki cywilnej) przedmioty majątkowe stanowią często współwłasność wielu osób. Im więcej współwłaścicieli tym większa trudność w zarządzaniu i rozporządzaniu wspólną rzeczą. Sprawy o zniesienie współwłasności mają na celu umożliwienie wyjścia współwłaścicielom z owej patowej sytuacji przy zaspokojeniu ich interesów majątkowych.

Istnieją trzy podstawowe rodzaje zniesienia współwłasności:

  • przez podział rzeczy wspólnej, co może mieć zastosowanie do rzeczy, które dadzą się podzielić jak np. nieruchomość czy zbiór wartościowych przedmiotów niestanowiących kompletu lub kolekcji,
  • przez przyznanie rzeczy jednemu ze współwłaścicieli z obowiązkiem spłaty pozostałych,
  • przez sprzedaż rzeczy i podział uzyskanej ceny pomiędzy współwłaścicieli (tzw. podział cywilny).

Kancelaria zajmuje się sprawami o dział spadku i o zniesienie współwłasności. Ze względu na wielość zagadnień, które muszą być rozstrzygnięte w takich sprawach, w tym wzajemne rozliczenia pomiędzy współwłaścicielami, wysokość udziałów we współwłasności i in. są to postępowania skomplikowane i długotrwałe. Wszczęcie takiej sprawy wymaga najpierw szczegółowego ustalenia z klientem stanu faktycznego i zebrania potrzebnych dowodów.
Prawnicy Kancelarii prowadzą także w imieniu Klientów negocjacje zmierzające do znacznego przyspieszenia rozstrzygnięcia i ograniczenia kosztów.