Sprawy rodzinne

Zajmujemy się doradztwem i reprezentacją w sprawach rozwodowych, o separację i o podziału majątku dorobkowego.

Doradzamy również w kwestiach możliwości zmiany niekorzystnych dla strony lub nieadekwatnych do nowej sytuacji rozstrzygnięć zawartych w wyroku rozwodowym (np. alimenty, kontakty).

Prowadzimy postępowania dotyczące alimentów (o zasądzenie, podwyższenie lub obniżenie).

Reprezentujemy strony w sprawach o ustalenie, ograniczenie lub zakazanie kontaktów z dziećmi, przy czym warto zaznaczyć, iż w obecnym stanie prawnym prawo do kontaktów z dziećmi mają nie tylko rodzice, ale również: rodzeństwo, dziadkowie, powinowaci w linii prostej oraz osoby, które sprawowały przez dłuższy czas pieczę nad dzieckiem.

Prowadzimy sprawy o powierzenie wykonywania, ograniczenie, zawieszenie, pozbawienie lub przywrócenie władzy rodzicielskiej.

Doradzamy i prowadzimy także sprawy o ubezwłasnowolnienie oraz przysposobienie (potocznie zwanymi sprawami o adopcję).

Ze względu na specyfikę spraw staramy się nie tylko dbać o interesy klienta, ale także obniżać poziom negatywnych emocji pomiędzy – często silnie – zantagonizowanymi stronami.